POLÍTICA DE PRIVACITAT

ÀMBIT D’APLICACIÓ

IDDINK SPAIN, S.L.U. (en endavant, “IDDINK”) es compromet a protegir la privacitat dels seus clients i dels usuaris que accedeixin a Les planes web allotjades sota el domini Iddink.es (en endavant “web”).

Els continguts de la web son titularitat o estan operats, llicenciats i controlats per IDDINK.

La utilització d’aquest lloc web atribueix la condició d’usuari ( en endavant, “l’usuari”). L’usuari pot navegar i utilitzar la Web sense necessitat d’aportat cap dada de caràcter personal. Les úniques dades personals a les que Iddink tindrà accés seran aquells que l’usuari faciliti voluntàriament a través dels formularis habilitats a l’efecte, o quan contacti amb IDDINK a través del correu electrònic o qualsevol altre mètode previst a la Web. Si es recullen dades personals a través de Cookies, se l’informarà degudament a través de la Política de Cookies, així com a través dels medis que requereix la legislació vigent.

Aquest document presenta la nostra política en l’observança i l’ús de les dades personals recollides a través de la nostra Web o dispositius auxiliars com mòbils o tablets. Així mateix, la utilització de la Web implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades siguin tractades segons estipula la mateixa.

Si us plau tingui en compte que malgrat que puguin existir enllaços a la nostra Web a altres webs, aquesta Política de privacitat s’aplica només a la Web i no a les webs d’altres companyies o organitzacions a les que la Web estigui redirigida. IDDINK no controla ni aprova el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut a les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Dit el que precedeix i en compliment del que estableix en el reglament (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com en compliment de l’establert en la normativa vigent procedim a donar complida informació dels extrems que s’indiquen a continuació:

El responsable del tractament de les seves dades personals és: IDDINK SPAIN, S.L.U.
B-65090458
Avda. de la Ribera 11 Polígono Industrial Pallejà
08780 – Pallejà (Barcelona)
Email de contacto del Delegado de Protección de Datos:notificaciones@iddink.es
Teléfono: 902 565 411
Dades registrals del responsable del tractament: INSCRIPCIÓ: Registre Mercantil de BARCELONA, TOM: 41247, SECCIÓ: GENERAL, FOLI: 0095, FULL:378517, Inscripció 1ª.

Dades que es tracten, registre d’activitats de tractament i finalitat dels mateixos en el que es refereix al tractament de les dades personals que ens faciliten, o qualsevol altres que s’originin com a conseqüència de l’accés a la nostra pàgina web , informar-los que s’incorporaran al sistema de tractament de dades existent, la titularitat i responsabilitat del qual es IDDINK, consistint de forma expressa el tractament d’aquestes dades personals de forma lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada per les següents finalitats:

FINALITAT BASE LEGAL PEL TRACTAMENT DE LES DADES
Atendre i resoldre les sol·licituds de l’usuari a les peticions que pugui fer a través de la nostra pàgina web. Interès legítim i, en el caso que la sol·licitud sigui relativa a l’exercici de drets, la nostra legitimació serà el compliment d’una obligació legal.
Remetre-li informació mitjançant comunicacions comercials electròniques en la mesura que l’usuari consenti a l’acceptar el checkbox Corresponent durant el procés de compra. La base de legitimació es el consentiment exprés en el moment que accepti rebre informació per mitjà del correu electrònic al
marcar el checkbox.
Gestionar les comandes que l’Usuari pugui realitzar al haver-se registrat. La base legal es l’execució d’un contracte i el consentiment exprés.
Tractament de dades per a fins estadístics, per millorar la qualitat dels serveis oferts. La base de legitimació es l’interès legítim, ja que mitjançant aquestes estadístiques podem millorar el lloc web oferint una qualitat superior.

Així, en cas de que l’usuari doni el seu consentiment exprés mitjançant l’acceptació del checkbox, podrà rebre publicitats i novetats comercials d’IDDINK sobre els productes que aquest comercialitza a través de medis electrònics.

No obstant això, l’usuari podrà, en tot moment, revocar el consentiment prestat per l’enviament de publicitat a través dels mitjans electrònics facilitats, dirigint-se a la direcció de correu electrònic notificaciones@iddink.es, al correu postal de la direcció indicada anteriorment del Responsable del Tractament, o seguint les instruccions que continguin les comunicacions telemàtiques.

Per poder procedir a la realització de comandes i a la distribució dels llibres corresponent, es necessari que es facilitin algunes dades de l’alumne menor d’edat. Aquestes dades sempre seran proporcionades pels pares, mares o tutors dels menors i per això sempre mediarà el consentiment pel tractament d’aquests.

A aquests efectes es faciliten les següents dades de l’alumne al formulari per registrar-se per primer cop: Nom, Cognoms, Data de naixement, Idioma, Direcció i correu electrònic. En el mateix formulari s’han de incloure les següents dades dels pares i/o tutors: Nom i cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon. Tots aquells punts que no estiguin marcats en negreta significa que no són obligatoris.

Al formulari de contacte es faciliten les següents dades: Nom, cognoms, número de telèfon, correu electrònic, tots aquells que faciliti als comentaris.

No prenem decisions automatitzades en base a perfils, a excepció de la personalització de publicitat i la prevenció del frau a internet.

El termini de conservació de les dades personals és el temps necessari per complir amb les obligacions legals relacionades amb els serveis oferts. En el cas de subscripció als butlletins de novetats i ofertes de serveis el correu electrònic es conservarà fins que l’usuari es doni de baixa.

Cessió de dades personals: la informació relativa als nostres usuaris es molt important per nosaltres, per tant només cedirem dades per finalitats molt concretes. Així, l’informem que les dades que ens faciliti seran cedides a:

  • Administracions Públiques i totes les entitats amb les que sigui necessària la comunicació amb la finalitat de complir amb el servei que oferim.
  • AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes).
  • Centro educatiu on l’alumne es trobi matriculat.
  • Entitats col·laboradores necessàries per què IDDINK pugui desenvolupar correctament la seva activitat, com per exemple, empresa de transports o reprografia, entre altres.
  • En compliment d’una obligació legal a l’Autoritat corresponent que sol·liciti dades. Això inclou que IDDINK pugui divulgar o intercanviar informació amb societats i/o organitzacions per la protecció contra el frau i la reducció del risc de crèdit.

Drets d’usuari: l’usuari en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, oposició i dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se amb una sol·licitud escrita i signada, incloent el seu nom, cognoms i fotocòpia del DNI o un altre document acreditatiu vàlid, a IDDINK SPAIN SLU, a la direcció anteriorment indicada. Així mateix, també poden posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades a través del correu electrònic notificaciones@iddink.es.

L’exercici d’aquests drets es gratuït, a no ser que es formulin sol·licituds infundades o excessives, en aquest cas l’usuari assumirà el cost de la tramitació de la sol·licitud.

També informar-lo de que podrà dirigir-se a l’Autoritat de control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Recollida de dades a través de dispositius com mòbils o tablets: Quan vostè utilitza la pàgina web d’IDDINK i sol·licita o consisteix serveis de localització, quan correspongui, podrem rebre informació sobre la seva localització i sobre el seu dispositiu mòbil o tablet, incloent un identificador únic del mateix. Podrem utilitzar aquesta informació per proporcionar-li serveis basats en la seva localització, com per exemple, resultats de cerca i altre contingut personalitzat. La majoria dels dispositius mòbils permeten desactivar aquests serveis de localització.

Accés al compte d’IDDINK. Per poder realitzar comandes al lloc Web, en primer lloc ha de ser donat d’alta com a usuari. Per això, haurà de registrar-se mitjançant un formulari corresponent on haurà d’escollir un usuari i una contrasenya. Amb les esmentades claus podrà accedir a l’àrea de client i realitzar qualsevol comanda.

MESURES DE SEGURETAT

IDDINK informa que ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a les dades personals tractades i te, alhora, implantats els mecanisme necessaris per evitar en la mesura de lo possible els accessos no autoritzats, sostraccions, modificacions il·lícites i pèrdua de dades.

Comptem amb sistemes de seguretat físics, electrònics i procediments en relació amb la recollida, emmagatzematge i divulgació d’informació personal de l’usuari.

CONFIDENCIALITAT

En compliment amb la normativa vigent, IDDINK es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades amb caràcter personal que l’usuari ens faciliti durant la seva navegació per la present pàgina Web i del seu deure de guardar-les de manera confidencial.

DRETS DE PROPIETAT INTELECTUAL I/O INDUSTRIAL

Tots els continguts de la Web estan protegits per drets de propietat intel·lectual. Amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, codi de llenguatge, software i resta d’elements que apareixen al Web. Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altre forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial d’IDDINK o del titular dels mateixos.

Les marques o símbols distintius de qualsevol classe continguts al web estan alhora protegits per la llei.

Sota cap concepte podrà l’usuari modificar o utilitzar l’esmentada propietat intel·lectual o industrial de manera que la seva divulgació suposi un perjudici per IDDINK, i en aquets cas reclamarà pels danys i perjudicis derivats de l’ús indegut per part de tercers de la seva propietat intel·lectual i industrial.

IDDINK no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seu drets de propietat industrial i/o intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Web, serveis o continguts.

INFORMACIÓ AUTOMÁTICA

Aquests son alguns exemples de la informació que recollim i analitzem: la direcció IP d’internet que utilitza per connectar-se a Internet amb el seu ordinador, informació sobre el seu ordinador i la seva connexió a internet i sobre la versió i tipus del seu navegador; la configuració de la seva zona horària, els tipus i versions de la connexió del seu navegador, el sistema operatiu i la plataforma que utilitza, l’historial de visites” de pàgines web (URL) des de, a través i cap a la nostra pàgina web ( incloent data i hora), número de galetes, tot número de telèfon que hagi fet servir per a trucar al nostre servei d’atenció al client. També podrem utilitzar dades el navegador tals com galetes, objectes locals compartits, o dades similar en certs llocs del nostre web per prevenir el frau, entre altres propòsits.

En les seves visites al lloc web, podem utilitzar eines de software per mesurar i recollir la informació de la sessió, incloent els temps de resposta de la pàgina, errors de descàrrega, duració de les visites a determinades pàgines, informació sobre la interacció amb la pàgina (clics de ratolí, desplaçament per la pàgina o número de vegades que desplaça el ratolí per sobre de determinats ítems) i maneres de sortir de la pàgina web. Alhora, podrem també recopilar
informació tècnica que ens ajudi a identificar el seu dispositiu amb finalitat d’anàlisi diagnòstic i prevenció del frau.

AVISOS I REVISIONS

Si te qualsevol dubte en relació amb la privacitat d’IDDINK, li preguem ens envií un correu electrònic especificant la seva consulta i nosaltres tractarem de resoldre-la.
IDDINK podrà modificar i actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment sense preavís. Siusplau, comprovi sempre que està al tant de la nostre Política de Privacitat, Política de Cookies i els termes i condicions d’ús per estar informat en tot moment del contingut que es recopila a través de la
Web, com les utilitzem i les circumstàncies sota les quals podrien revelar-se a tercers. L’usuari queda obligat, automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en que accedeixi a Web, pel qual haurà de llegir periòdicament el present document.

TRACTAMENT DE LES COOKIES

Una Cookie o galeta és un fitxer que es descarrega al seu ordinador a l’accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre d’altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que contingui i de la forma amb que utilitzi el seu equip, pot utilitzar-se per reconèixer l’usuari.
Les cookies són essencials pel funcionament d’internet, aportant innumerables avantatges a la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i la usabilitat de la nostra web.
La informació que li proporcionem a continuació, l’ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:

TIPUS DE COOKIES
SEGONS LA ENTITAT QUE LES GESTIONI Cookies pròpies Són aquelles que es recullen pel propi editor per prestar el servei sol·licitat per l’usuari.
Cookies de tercers Són aquelles que es recullen i es gestionen per un tercer, aquestes no es poden considerar pròpies.
SEGONS EL TERMINI DE TEMPS QUE ROMANGUIN ACTIVES Cookies de sessió Recullen dades mentre l’usuari navega per la xarxa amb la finalitat de prestar el servei sol·licitat.
Cookies persistents S’emmagatzemen al terminal i la informació obtinguda, és utilitzada pel responsable de la cookie amb la finalitat de prestar el servei sol·licitat.
SEGONS LA SEVA FINALITAT Cookies tècniques Són les necessàries per la correcta navegació per la web.
Cookies de personalització Permeten a l’usuari les característiques (idioma) per la navegació al lloc web.
Cookies d’anàlisi Permeten al prestador l’anàlisi vinculat a la navegació realitzada per l’usuari, amb la finalitat de fer un seguiment d’us de la pàgina web, així com realitzar estadístiques dels continguts més visitats, número de visitants, etc.
Cookies publicitàries Permeten a l’editor incloure a la web, espais publicitaris, segons el contingut de la pròpia web.
Cookies de publicitat comportamental Permeten a l’editor incloure a la pàgina web espais publicitaris segons la informació obtinguda a través dels hàbits de navegació de l’usuari.

Segons l’article 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), IDDINK SPAIN SLU informa de les cookies utilitzades a la nostra web:

TIPUS DE COOKIES
FINALITAT Cookies pròpies Cookies de tercers
Cookies tècniques ·
Cookies de personalització ·
Cookies de anàlisis ·
Cookies publicitàries
Cookies de publicitat comportamental