ecoBooks

Els ecoBooks són els llibres reutilitzables que gestiona Iddink. Aquests es compren per les famílies amb un descompte del 55% sobre el seu PVP per a ser reutilitzats en cursos successius, proporcionant un gran estalvi econòmic i ecològic.

Característiques

55% d’estalvi garantit sobre el PVP
Es retornen al final del curs
Poden ser nous o de segona mà
Tenen una vida útil de 4 anys

ecobooks

Iddink garanteix suficients ecoBooks per a tots els alumnes de tots els cursos, de forma que ningú se’n quedi sense.

Criteris de qualitat

Els ecoBooks han de complir uns requisits mínims de qualitat per poder ser reutilitzats. En el següent vídeo s’expliquen.

Mira el vídeo per saber els criteris de qualitat que es fan servir i per saber com s’han de tractar al llarg del curs.

Quan es retornen?

Els ecoBooks s’han de retornar al teu centre el següent dia:

El 27/06/2022 de 9:30h a 14h i 15h a 17h, en les instal·lacions de l'Institut

Si es necessiten per setembre s’haurà de comunicar a Iddink per mail o des de la web; retornar-los més tard té un cost addicional de 2,5€ per llibre.

Exemple de cost per un llibre ecoBook de 40€ PVP

Al Juny/Juliol 2023 es pagaria:
Si el llibre es compra nou:

40€ PVP – 5% = 38,00 €

Si el llibre es compra ecoBook:

40€ PVP – 55% = 18,00 €

Al Juny/Juliol 2024:

Si els llibres es retornen en bon estat, no s’ha de pagar res més

Si els llibres no es retornen o es retornen en mal estat, s’haurà de pagar l’estalvi obtingut, amb una bonificació del 5%